Kategoria: 2 semestry

Nauka bezpłatna

Proponujemy kierunek, który daje możliwość zatrudnienia w hospicjach, domach opieki społecznej, domach spokojnej starości czy też w ramach indywidualnej opieki w mieszkaniach osób potrzebujących pomocy. Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wiąże się z wieloma trudnościami, na które przygotuje odpowiednio nasza szkoła.

Nauka jest bezpłatna i trwa 2 semestry. Zajęcia przygotują uczestników zarówno do pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kierunek obejmuje nie tylko praktyczne umiejętności niezbędne w opiece i pielęgnacji, ale również wybrane zagadnienia z zakresu psychologii, socjologii, anatomii oraz patologii człowieka. Poruszymy również inne ważne kwestie, jak na przykład przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej.

Przedmioty nauczania

 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Polityka społeczna
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • rozpoznawać i analizować sytuację społeczną oraz warunki życia osoby niepełnosprawnej,
 • rozpoznawać symptomy zaburzeń psychofizycznych i udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • współpracować z osobą niepełnosprawną i zespołem specjalistów w realizacji indywidualnego programu pomocy i rehabilitacji,
 • opracowywać i realizować plan współdziałania z osobą niepełnosprawną,
 • doradzać i pomagać osobie niepełnosprawnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów,
 • wykonywać podstawowe czynności pielęgnacyjne,
 • stosować zasady zdrowego stylu życia,
 • wykorzystywać możliwości rodziny i środowiska sprzyjające usamodzielnianiu i integracji społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • zachęcać i pomagać osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • wspierać zaspokajanie potrzeb socjalnych osoby niepełnosprawnej oraz rozwijanie zdolności twórczych,
 • pomagać osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu korespondencji i gospodarowaniu środkami pieniężnymi,
 • współpracować z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami świadczącymi różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Asystent osoby niepełnosprawnej