Kategoria: 4 semestry

Nauka bezpłatna

Ukończenie kształcenia na kierunku opiekun osoby starszej uprawnia również do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej. Studiowanie tego kierunku jest również bezpłatne, a nauka odbywa się przez okres 4 semestrów. W tym czasie uczestnik nabywa kwalifikacje w zakresie wykonywania podstawowych działań związanych z opieką nad pacjentem oraz jego aktywizowaniem w społeczeństwie. Oprócz zajęć związanych z ochroną zdrowia przekazywane są chociażby również podstawowe zagadnienia w ramach podstaw przedsiębiorczości.

Przedmioty nauczania

 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Polityka społeczna
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Aktywizacja społeczna
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • poprawnie diagnozować sytuację życiową osoby starszej oraz jej problemy i oczekiwania,
 • określać przyczyny problemów psychosomatycznych i zakres ich oddziaływania na funkcjonowanie seniora,
 • wykorzystywać możliwości rodziny oraz społeczeństwa lokalnego podczas wykonywania działań opiekuńczych,
 • wspierać w wykorzystywaniu przysługujących świadczeń oraz możliwości,
 • wykorzystywać możliwości różnych instytucji i specjalistów w zakresie radzenia sobie z wszelkimi problemami osoby starszej,
 • utrzymywać dobre relacje z seniorem,
 • zapewniać wsparcie innych osób,
 • wspierać seniora w podtrzymaniu kondycji oraz samodzielności,
 • świadczyć pomoc w utrzymaniu higieny oraz prowadzeniu domu, gdy stan zdrowia sprawia seniorowi w tym problemy,
 • wspierać seniora w rozwijaniu swoich możliwości i zainteresowań,
 • na bieżąco raportować swoje działania i analizować osiągane rezultaty,
 • postępować zgodnie z przepisami BHP, a w przypadku zagrożeń zdrowia udzielać pierwszej pomocy,
 • przestrzegać reguły etycznych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

 1. Opiekun osoby starszej
 2. Opiekunka środowiskowa