Kategoria: 4 semestry

Data: piątek, 14 Czerwiec, 2019

Nauka bezpłatna

Przedmioty nauczania

 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej,
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Polityka społeczna
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Usługi opiekuńcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • rozpoznawać potrzeby i problemy podopiecznego oraz analizować możliwości i ograniczenia w zaspokajaniu rozpoznanych potrzeb,
 • opracowywać i realizować indywidualny plan pomocy oraz prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym,
 • pomagać podopiecznemu w czynnościach życia codziennego, dbać o jego bezpieczeństwo oraz promować zdrowy styl życia,
 • pomagać podopiecznemu w adaptacji do warunków życia w placówce opiekuńczej oraz do zmian związanych z chorobą przewlekłą, niepełną sprawnością lub starością,
 • stosować różne metody i narzędzia rehabilitacji społecznej i aktywizacji podopiecznego,
 • komunikować się z podopiecznym, udzielać mu wsparcia oraz negocjować i rozwiązywać problemy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • prowadzić z podopiecznymi zajęcia ruchowe, plastyczne lub techniczne zgodnie z ich zainteresowaniami,
 • organizować podopiecznemu czas wolny w sposób umożliwiający rozwój zainteresowań, samorealizację, integrację z rodziną i z osobami przebywającymi w domu pomocy społecznej oraz ze społecznością lokalną,
 • współpracować z podopiecznym oraz z ważnymi dla niego osobami,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • dbać o wizerunek domu pomocy społecznej w społeczności lokalnej

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Opiekun w domu pomocy społecznej