Kategoria: 4 semestry

Data: sobota, 14 Czerwiec, 2014

Nauka bezpłatna

Przedmioty nauczania

 • Działalność gospodarcza
 • Finanse publiczne
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Polityka społeczna
 • Pracownia administracji
 • Pracownia pracy biurowej
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,
 • prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe,
 • udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej,
 • przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje,
 • gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych,
 • posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
 • posługiwać się dokumentacją księgową,
 • prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych,
 • użytkować urządzenia i sprzęt biurowy,
 • przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

 1. Technik administracji
 2. Pracownik administracyjny
 3. Sekretarz asystent
 4. Sekretarz
 5. Sekretarka
 6. Operator wprowadzania danych
 7. Asystent ds. Statystycznych
 8. Pracownik biurowy
 9. Pracownik kancelaryjny