Kategoria: 2 semestry

Nauka bezpłatna

Proponujemy kierunek, który daje możliwość zatrudnienia w hospicjach, domach opieki społecznej, domach spokojnej starości czy też w ramach indywidualnej opieki w mieszkaniach osób potrzebujących pomocy. Praca asystenta osoby niepełnosprawnej wiąże się z wieloma trudnościami, na które przygotuje odpowiednio nasza szkoła.

Nauka jest bezpłatna i trwa 2 semestry. Zajęcia przygotują uczestników zarówno do pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kierunek obejmuje nie tylko praktyczne umiejętności niezbędne w opiece i pielęgnacji, ale również wybrane zagadnienia z zakresu psychologii, socjologii, anatomii oraz patologii człowieka. Poruszymy również inne ważne kwestie, jak na przykład przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej.

Przedmioty nauczania

 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Polityka społeczna
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • rozpoznawać i analizować sytuację społeczną oraz warunki życia osoby niepełnosprawnej,
 • rozpoznawać symptomy zaburzeń psychofizycznych i udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • współpracować z osobą niepełnosprawną i zespołem specjalistów w realizacji indywidualnego programu pomocy i rehabilitacji,
 • opracowywać i realizować plan współdziałania z osobą niepełnosprawną,
 • doradzać i pomagać osobie niepełnosprawnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów,
 • wykonywać podstawowe czynności pielęgnacyjne,
 • stosować zasady zdrowego stylu życia,
 • wykorzystywać możliwości rodziny i środowiska sprzyjające usamodzielnianiu i integracji społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • zachęcać i pomagać osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • wspierać zaspokajanie potrzeb socjalnych osoby niepełnosprawnej oraz rozwijanie zdolności twórczych,
 • pomagać osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu korespondencji i gospodarowaniu środkami pieniężnymi,
 • współpracować z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi osobami świadczącymi różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zapisy do szkoły

Złóż dokumenty rekrutacyjne bez przychodzenia do szkoły!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie poniższych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Pobraną i wypełnioną drukowanymi literami ankietę osobową wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź wysłać listem na adres:

Szkoły Policealne "FAMA" w Olsztynie
ul. Jagiellońska 47
10-274 Olsztyn

  Kontakt z sekretariatem

Pliki do pobrania