Kategoria: 2 semestry

Nauka bezpłatna

W trakcie 3 semestrów bezpłatnej nauki uczestnicy zajęć na naszych kierunkach nabywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne podczas wykonywania zawodu opiekuna medycznego. Dotyczy ona nie tylko podstawowych działań związanych z udzielaniem pomocy chorym , ale również umiejętności porozumiewania się w języku obcym oraz migowym na temat zagadnień zdrowotnych czy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z opieką medyczną. Efektem zakończenia kierunku jest uzyskanie dyplomu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Przedmioty nauczania

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Zdrowie publiczne
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • zdiagnozować przyczyny dolegliwości oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu wywołane chorobą,
 • działać zgodnie z regułami wyznaczanymi przez aseptykę oaz antyseptykę,
 • wspierać chorego w spełnianiu jego potrzeb związanych z zakresem bio-psychospołecznych uwarunkowań,
 • w zależności od potrzeb chorego wybrać właściwe metody świadczenia czynności w zakresie jego higieny oraz pielęgnacji,
 • świadczyć pomoc choremu w zakresie codziennych standardowych czynności,
 • pomagać we wszelkich występujących trudnościach,
 • zapewniać wsparcie podczas przyjmowania medykamentów,
 • wykonywać działania, które będą miały zapobiec powstawaniu odleżyn,
 • prowadzić konwersację w języku migowym,
 • wykonywać podstawowe zabiegi przeciwzapalne,
 • edukować w kwestii wprowadzenia zdrowych nawyków oraz korzystania z odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych,
 • prowadzić działania wspólnie z innymi terapeutami oraz opiekunami,
 • współdziałać w rehabilitacji podopiecznych.


a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

 • postępować zgodnie z przepisami BHP, dbać o odpowiednią higienę, a także ochronę przeciwpożarową oraz ochronę środowiska,
 • w przypadku takiej konieczności, wykonywać działania zgodnie z zasadami pierwszej pomocy,
 • wykorzystywać znajomość regulacji prawnych, dotyczącą chociażby ochrony danych osobowych,
 • posiadać kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku obcym oraz wykorzystywać materiały wykonane w tym języku,
 • koordynować pracę zespołu składającego się z kilku osób.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Opiekun medyczny

Zapisy do szkoły

Złóż dokumenty rekrutacyjne bez przychodzenia do szkoły!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie poniższych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Pobraną i wypełnioną drukowanymi literami ankietę osobową wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź wysłać listem na adres:

Szkoły Policealne "FAMA" w Olsztynie
ul. Jagiellońska 47
10-274 Olsztyn

  Kontakt z sekretariatem

Pliki do pobrania