Kategoria: 4 semestry

Nauka bezpłatna

Ukończenie kształcenia na kierunku opiekun osoby starszej uprawnia również do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej. Studiowanie tego kierunku jest również bezpłatne, a nauka odbywa się przez okres 4 semestrów. W tym czasie uczestnik nabywa kwalifikacje w zakresie wykonywania podstawowych działań związanych z opieką nad pacjentem oraz jego aktywizowaniem w społeczeństwie. Oprócz zajęć związanych z ochroną zdrowia przekazywane są chociażby również podstawowe zagadnienia w ramach podstaw przedsiębiorczości.

Przedmioty nauczania

 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Polityka społeczna
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Aktywizacja społeczna
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Zajęcia praktyczne
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • poprawnie diagnozować sytuację życiową osoby starszej oraz jej problemy i oczekiwania,
 • określać przyczyny problemów psychosomatycznych i zakres ich oddziaływania na funkcjonowanie seniora,
 • wykorzystywać możliwości rodziny oraz społeczeństwa lokalnego podczas wykonywania działań opiekuńczych,
 • wspierać w wykorzystywaniu przysługujących świadczeń oraz możliwości,
 • wykorzystywać możliwości różnych instytucji i specjalistów w zakresie radzenia sobie z wszelkimi problemami osoby starszej,
 • utrzymywać dobre relacje z seniorem,
 • zapewniać wsparcie innych osób,
 • wspierać seniora w podtrzymaniu kondycji oraz samodzielności,
 • świadczyć pomoc w utrzymaniu higieny oraz prowadzeniu domu, gdy stan zdrowia sprawia seniorowi w tym problemy,
 • wspierać seniora w rozwijaniu swoich możliwości i zainteresowań,
 • na bieżąco raportować swoje działania i analizować osiągane rezultaty,
 • postępować zgodnie z przepisami BHP, a w przypadku zagrożeń zdrowia udzielać pierwszej pomocy,
 • przestrzegać reguły etycznych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

 1. Opiekun osoby starszej
 2. Opiekunka środowiskowa

Zapisy do szkoły

Złóż dokumenty rekrutacyjne bez przychodzenia do szkoły!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie poniższych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Pobraną i wypełnioną drukowanymi literami ankietę osobową wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź wysłać listem na adres:

Szkoły Policealne "FAMA" w Olsztynie
ul. Jagiellońska 47
10-274 Olsztyn

  Kontakt z sekretariatem

Pliki do pobrania