Kategoria: 4 semestry

Nauka bezpłatna

Wśród naszych propozycji dotyczących kształcenia w ramach zawodów związanych z ochroną zdrowia jest terapeuta zajęciowy. Nauka na tym kierunku, jak zresztą podczas wszystkich szkoleń w naszej szkole policealnej, prowadzona jest bezpłatnie i trwa przez 4 semestry. W tym czasie kursant poznaje nie tylko podstawowe zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii, ale także dostępnych metod terapeutycznych, w tym również wykorzystujących najnowsze możliwości techniczne.

Oprócz przekazania niezbędnej teorii w trakcie zajęć, w ramach praktyki zawodowej uzyskuje się możliwość wykorzystywania w praktyce przekazanych informacji.

Inne zajęcia

Uczestnik zajęć w trakcie nauki na kierunku terapeuta zajęciowy ma okazję również poprawić swoje zdolności komunikacyjne w języku obcym, związane szczególnie ze słownictwem zawodowym. Na naszych zajęciach przekazywane są również podstawy języka migowego, co pozwala porozumiewać się stopniu komunikatywnym z osobami niesłyszącymi.

Przedmioty nauczania

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy w terapii zajęciowej
 • Polityka społeczna
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potrafi:

 • stworzyć plan zakładający wdrożenie właściwej terapii,
 • wykonać schemat działań dla każdego pacjenta oraz grupy, który będzie uwzględniał najważniejsze czynniki związane ze stanem zdrowia oraz oczekiwaniami chorych,
 • wykorzystywać zróżnicowaną metodykę podczas wykonywania działań terapeutycznych,
 • organizować zajęcia w ramach pracowni, z wykorzystaniem zróżnicowanych form ćwiczeń,
 • skłaniać swoich pacjentów do udziału w zaplanowanych zajęciach,
 • obserwować przebieg terapii oraz poprawnie analizować osiągane rezultaty,
 • prowadzić działania wspólnie z chorym, ale również z jego najbliższymi oraz innymi rehabilitantami,
 • wspierać pacjenta w integracji ze społeczeństwem oraz motywować do prowadzenia życia zawodowego,
 • edukować w zakresie zdrowego stylu życia,
 • wykonywać działania w ramach zasad pierwszej pomocy, gdy pojawi się taka potrzeba,
 • prowadzić działania zgodnie z zasadami BHP, a także postępować zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy zabezpieczaniem środowiska,
 • działać w ramach określonych reguł etycznych.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu

Terapeuta zajęciowy

Zapisy do szkoły

Złóż dokumenty rekrutacyjne bez przychodzenia do szkoły!

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie poniższych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Pobraną i wypełnioną drukowanymi literami ankietę osobową wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź wysłać listem na adres:

Szkoły Policealne "FAMA" w Olsztynie
ul. Jagiellońska 47
10-274 Olsztyn

  Kontakt z sekretariatem

Pliki do pobrania